การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี (ถ่ายทอดสด)

ในระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

มีดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี

๑.๒ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

๑.๓ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและ รองประธานวุฒิสภา

(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

(๕) เรื่องที่เสนอใหม่

– พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *