จุฬาฯ ประกาศไม่อนุญาตให้นิสิต บุคลากร เดินทางไป 9 ประเทศเสี่ยง

Spread the love

วันที่ 19 ก.พ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร จึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

ประกาศได้ระบุรายละเอียดว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อาศัยมาตรา 32 มาตรา 77 และมาตรา 86 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 15 วรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และข้อ 10 วรรคสอง แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควร ไม่อนุมัตินักเรียน นิสิต หรือบุคลากร ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 19 เมษายน 2563

รายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ทั้ง 9 ประเทศประกอบไปด้วย สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) , สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) , สาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , ญี่ปุ่น , มาเลเซีย , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐสิงคโปร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *